Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin
Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

Binhai Science Museum - Tianjin

Commissioned by Bernard Tschumi Architects

October 2018

show thumbnails